PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2018-2022

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. Ks. F. Siarczyńskiego

z siedzibą w Kozienicach, ul. J. Kochanowskiego 22

województwo mazowieckie - powiat kozienicki – gmina kozienice

 

 

 

 

1. WIZJA BIBLIOTEKI

 

Biblioteka jako przyjazne i bliskie miejsce dostępu do wiedzy, edukacji, informacji, kultury i komunikacji społecznej dla mieszkańców Gminy Kozienice, gdzie bibliotekarz jest życzliwym i kompetentnym przewodnikiem oraz kreatywnym partnerem naszych użytkowników, współdziałającym w realizacji oznaczonych celów z lokalną władzą, instytucjami i organizacjami.

 

2. MISJA BIBLIOTEKI

 

Misją Biblioteki Publicznej w Kozienicach jest zaspokajać wszystkie (uświadomione i nieuświadomione) potrzeby lokalnego środowiska w zakresie udostępniania wiedzy, kultury, informacji (w tym w oparciu o nowe technologie) i zbiorów bibliotecznych, dbałość o dobrą jakość oferowanych produktów (aktualny i wartościowy księgozbiór, wysoki poziom kulturalnych imprez bibliotecznych) i usług (podlegająca ciągłemu kształceniu kadra pracowników merytorycznych). Promocja książki i czytelnictwa. Kształtowanie, kultywowanie i utrwalanie regionalnej kultury i tradycji poprzez organizowanie wystaw i plenerów plastycznych, konkursów literackich i wieczorów autorskich, działalność badawczą i wydawniczą. Kształtowanie modelu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie w oparciu o placówki biblioteczne samoorganizacji grup aktywnych i kreatywnych mieszkańców.

Nadzór merytoryczny i wspieranie w działaniach bibliotek samorządowych w powiecie kozienickim - w ramach pełnienia zadań biblioteki powiatowej.

 

3. DIAGNOZA SYTUACJI I OTOCZENIA BIBLIOTEKI

 

Informacje ogólne na temat środowiska na rzecz którego działamy (mapa zasobów wiedzy i kultury naszej miejscowości):

Gmina Kozienice zlokalizowana jest w powiecie kozienickim, w południowo wschodniej części województwa mazowieckiego. Obszar gminy wynosi 24,47 tys. ha., z tego 48% stanowią użytki rolne, 41% lasy Puszczy Kozienickiej, a resztę powierzchni zajmują osiedla, drogi i nieużytki. W gminie znajduje się 41 miejscowości. Miasto Kozienice, założone w 1549 r. jest jedynym miastem na terenie gminy i powiatu. Wg danych statystycznych na koniec 2017 r. miasto liczyło 17.525 mieszkańców, gmina 29.678 osób, a powiat 59.592 mieszkańców. Połowa (51%) mieszkańców powiatu mieszka w Gminie Kozienice, a 31% w Kozienicach. W mieście zameldowanych jest 61% mieszkańców gminy. Liczba ludności w mieście, gminie i powiecie powoli i systematycznie ulega zmniejszeniu. Powodem jest niż demograficzny, ale także odpływ młodych ludzi w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy. Powiat kozienicki składa się z 7 gmin, tylko o Gminie Kozienice można powiedzieć, że ma charakter przemysłowo-rolniczy, pozostałe gminy są typowo rolnicze i raczej biedne. Kozienice są siedzibą gminy i powiatu. Mieszczą się tu urzędy samorządowe i administracyjne oraz ważne instytucje jak: Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Skarbowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szpital powiatowy, Sąd Rejonowy, ZUS, KRUS, ARiMR –biuro powiatowe, powiatowy ODR, powiatowy Zarząd Spółek Wodnych, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Zarząd Dróg Powiatowych i inne, 6 przedszkoli, żłobek, 2 szkoły średnie, 12 szkół podstawowych, szkoła muzyczna, Warsztaty Terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. W mieście działa Muzeum Regionalne, Centrum Promocji Sztuki, Biblioteka Publiczna i Pedagogiczna, Dom Kultury oraz Placówka Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” i Placówka Socjalizacyjna „Panda” (dom dziecka). Działają Stowarzyszenia o charakterze kulturalnym: „Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej”, „Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych”, Polski Związek Niewidomych - koło w Kozienicach oraz inne o charakterze kombatanckim, sportowym, społecznym. Kozienice posiadają bardzo dobrą bazę sportową, którą stanowią: hala sportowa, stadion lekkoatletyczno – piłkarski częściowo kryty z bieżnią tartanową, 12 boisk, kryta pływalnia, sztuczne lodowisko, skate park, 7 kortów tenisowych, stadnina koni z 2. klubami jeździeckimi.

W Gminie Kozienice około 90% gospodarstw domowych utrzymuje się z pracy poza rolnictwem. Największym pracodawcą (2800 osób) jest Enea Wytwarzanie sp. z o.o., kilka spółek wokół elektrowni zatrudnia około 500 osób, do innych znaczących pracodawców należą: Esselte Polska Sp. z o.o. - 650 osób, „Lactalis” Sp. z o.o. – 400 osób. W ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowano 1780 podmiotów (niewielkie zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe). W sferze budżetowej pracuje około 3000 osób (urzędnicy, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, policjanci, strażacy).

W strategii rozwoju gminy założono, iż gmina będzie rozwijać się w kierunku turystyki, w oparciu o warunki naturalne: ekosystem doliny Wisły i Puszczy Kozienickiej (6 rezerwatów przyrody), dobrą bazę sportowo – wypoczynkowo - noclegową i stosunkowo niedużą odległość od Warszawy (trasa Warszawa – Kazimierz Dolny n. Wisłą – Sandomierz).

 

Informacje ogólne na temat Biblioteki

Nasza Biblioteka ma niemal 100-letnią tradycję działania, bowiem pierwsza biblioteka publiczna w Kozienicach powstała w 1921 r., w 1926 r. finansowanie biblioteki przejął sejmik powiatowy, więc stała się biblioteką powiatową. Podczas okupacji biblioteka, ukryta przed okupantem, działała w konspiracji. Po II wojnie światowej odrodziła się również jako biblioteka powiatowa, której podporządkowano 302 placówki biblioteczne w powiecie kozienickim. Funkcję ponadlokalną biblioteka pełniła do reform ustrojowych lat 1990-1991 r. Od 1991 r. jesteśmy przede wszystkim biblioteką miejską i gminną, a naszym organizatorem jest Gmina Kozienice. W 1992 r. uzyskaliśmy osobowość prawną i jesteśmy samodzielną instytucja kultury. Od 2001 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Starostą powiatu kozienickiego pełnimy znowu funkcję biblioteki powiatowej, obejmując nadzorem merytorycznym biblioteki samorządowe funkcjonujące we wszystkich gminach powiatu kozienickiego. Obecnie w powiecie działa 18 placówek bibliotecznych, w tym 9 w Gminie Kozienice.

Wg danych na koniec 2017 r. w Biblioteka posiadała 83213 woluminów, jest to zbiór stosunkowo nowoczesny. W latach 2005-2017 usunęliśmy 58233 wol. książek zdezaktualizowanych i zakupiliśmy 55423 nowości, 81% naszych zbiorów zostało zakupionych po 2005 r.

W 2017 roku zarejestrowaliśmy 6279 czytelników, czyli co piąty mieszkaniec gminy posiada legitymację czytelnika, użytkowników korzystających z Internetu w Bibliotece, albo wykorzystujących będą informacje zawarte na naszej stronie internetowej jest jeszcze więcej. W 2017 r. zanotowaliśmy 55047 odwiedzin i 111793 wypożyczeń. Jeden czytelnik wypożyczył średnio 18,68 książek.

Na miejscu udostępniliśmy 11167 zbiorów, w tym czasopism 4565 egz. Czytelnie Internetowe w mieście zarejestrowały 4877 czytelników a na wsi 5300. Udzieliliśmy 24133 informacji o bibliotece, zbiorach własnych i innych bibliotek.

W 8. naszych placówkach zatrudnionych jest 21 pracowników, w tym 15 bibliotekarzy w wymiarze 11,5 etatu. czternastu bibliotekarzy kwalifikuje się wykształceniem wyższym bibliotekarskim. Zatrudniamy też informatyka. Średnia wieku załogi wynosi 48 lat, a bibliotekarzy: 46 lat.

 


Siedziba Biblioteki
znajduje się w centrum Kozienic, przy ul. J. Kochanowskiego 22, w zabytkowej przedwojennej willi. Powierzchnia użytkowa placówki wynosi 387 m2. W Bibliotece wydzielone są: wypożyczalnia, oddział dla dzieci, czytelnia ogólna i zbiorów regionalnych z 1 stanowiskiem internetowym dla użytkowników. Pracuje tu 6 bibliotekarzy w systemie dwuzmianowym przez 6 dni w tygodniu, w godzinach 8.00 – 18.00. Placówka jest w pełni skomputeryzowana, pracujemy w oparciu o program biblioteczny KOHA, wszystkie zbiory są opracowane i ewidencjonowane elektronicznie, a katalogi dostępne on-line poprzez stronę internetową Biblioteki. Wypożyczanie zbiorów odbywa się automatycznie przy wykorzystaniu kodów kreskowych i czytników. Wyznaczony pracownik wykonuje opracowanie zbiorów zgodnie ze standardami dla wszystkich placówek bibliotecznych.

W siedzibie Biblioteki prowadzona jest od 2004 r. strona internetowa: www.biblioteka-kozienice.net.pl Od 2008 r. strona jest publikowana na portalu Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB). Portal tworzy Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Wojewódzka Mazowieckiego i 16 bibliotek powiatowych na Mazowszu. Strony poszczególnych bibliotek są opracowane wg jednego wzorca, oprócz informacji typowo bibliotecznych jak katalogi i bazy danych, zamieściliśmy już dużo informacji o powiecie kozienickim: warunkach przyrodniczych, środowisku, walorach turystycznych, władzy samorządowej, oświacie i kulturze, lokalnych twórcach oraz aktualnych wydarzeniach kulturalnych, mediach, służbie zdrowia, firmach.

Biblioteka w Kozienicach od wielu lat prowadzi bogatą działalność kulturalną w zakresie promocji książki i czytelnictwa, ale też kultywowania tradycji regionalnych, lokalnej twórczości, poznawania i popularyzacji regionalnej historii. Odbywa się to poprzez spotkania autorskie z pisarzami i dziennikarzami, plenery malarskie i rzeźbiarskie, wystawy twórców lokalnych i z ośrodków ościennych (cykl „Sztuka naszych sąsiadów”), wieczory literackie promujące lokalnych twórców (np. cykl „Debiuty” lub „Premiera w Bibliotece”, działalność wydawniczą, organizowanie konkursów literackich, sesji popularnonaukowych, gdzie zapraszani są pracownicy naukowi z ośrodków akademickich, albo w przypadku historii współczesnej z Instytutu Pamięci Narodowej. Corocznie organizujemy co najmniej dwa takie spotkania pod nazwą „Lekcja historii w Bibliotece”.

Bibliotekarze popularyzują historię ziemi kozienickiej poprzez redakcję i wydawanie wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kozienickiej periodyku kulturalno-historycznego „ZIEMIA KOZIENICKA”. Co roku w nakładzie 2000 egz. wydawane są 2 numery periodyku liczące około 100 stron. Do tej pory ukazało się 37 numerów.

W 20011 r. rozpoczęliśmy nowy cykl przypominania lub przybliżania mieszkańcom naszego miasta zasłużonych Kozieniczan. W br. przedstawiliśmy 3 ważne sylwetki: podróżnika i fotografa - ks. Stanisława Pinderę, profesora antropologa – odkrywcę grobu Kopernika prof. Karola Piaseckiego, Ryszarda Zoppiego, pierwszego dyrektora i twórcę Kozienickiej Stadniny Koni i innych.

Wśród uczniów organizujemy konkursy wiedzy o regionie, do których uczestnicy mogą przygotować się studiując nasze wydawnictwa.

Dla dzieci i młodzieży organizujemy wiele innych konkursów: plastyczne, literackie, z wiedzy o bohaterach i autorach książek; np. organizowany w latach 2005-2010 konkurs między-powiatowy „Polscy nobliści” (dla uczniów gimnazjów), konkurs powiatowy na pracę pisemną lub prezentację multimedialną „Moja mała Ojczyzna w Internecie”, powiatowy konkurs zbierania wspomnień, relacji, fotografii i dokumentów zorganizowany na 70-lecie wybuchu II wojny światowej pt. „Ocalić od zapomnienia”, powiatowy konkurs „Znane postacie powiatu kozienickiego” realizowany wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Kozienicach, powiatowy (i mazowiecki) konkurs czytania w j. angielskim literatury angielskojęzycznej pt. „Libros Lege”, gdzie nagrodą główną była tygodniowa wycieczka do USA.

 

Filia nr 1 zlokalizowana jest w Kozienicach, ul. Kopernika 8. Na metrażu 142 m2 pracuje 2 bibliotekarki w wymiarze 2 etatów. Biblioteka jest otwarta codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Filia zorganizowana jest tak samo jak biblioteka główna, to znaczy posiada dwie czytelnie: ogólną i prasy oraz internetową (2 stanowiska), wypożyczalnię i oddział dla dzieci. W Bibliotece znajduje się 14658 wol., notuje 1848 czytelników. Cały księgozbiór jest ewidencjonowany elektronicznie, bazy danych są dostępne on-line przez stronę internetową, wypożyczanie jest zautomatyzowane z wykorzystaniem kodów kreskowych i czytników.

Filia nr 2 w Brzeźnicy zlokalizowana jest w prywatnym budynku. Pracuje tam 1 bibliotekarka w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Metraż biblioteki wynosi 50 m2. Zasobność – 4788 wol., czytelników 145.

Filia nr 3 w Stanisławicach zlokalizowana jest w budynku prywatnym w centrum wsi w bliskim sąsiedztwie kościoła i szkoły podstawowej. Pracuje tam 1 bibliotekarka w wymiarze 30 godzin tygodniowo (codziennie po 6 godzin). Metraż biblioteki wynosi 46 m2, Zasobność 5010 wol., czytelników 209.

Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich znajduje się w budynku prywatnym, obsługuje ją jedna bibliotekarka (właścicielka domu) przez 10 godzin w tygodniu. Biblioteka liczy 3819 wol., notuje 59 czytelników, zajmuje metraż 20 m2.

Filia nr 5 w Nowej Wsi zlokalizowana jest w budynku gminy, o por.87 m2. Pracują tu 3 osoby łącznie 50 godzin. Zasobność 4919, czytelników – 172.

Filia nr 6 w Ryczywole mieści się w lokalu o pow. 85 m2, stanowiącym własność Biblioteki. Bibliotekarka pracuje tam codziennie w wymiarze 30 godzin tygodniowo, tj. 6 godzin dziennie. Zasobność: 5114 wol., czytelników -206.

Filia nr 7 w Świerżach Górnych znajduje się w budynku PSP, zajmuje powierzchnię 32 m2. Filia powstała w 2005 r. Pracuje tam 2 bibliotekarzy 28 godzin tygodniowo. Zasobność 5099 wol., cały księgozbiór jest nowy, czytelników 204.

Filia nr 8 Mediateka w Kozienicach – znajduje się w budynku CKA mieszczącym Kozienicki Dom Kultury i Szkołę Muzyczną I stopnia. Nasza najmłodsza multimedialna placówka powstała w 2015 r. obsada 3 osobowa. Praca na dwie zmiany od godz. 9.00 – do 19.00, również w soboty. Dla czytelników 20 komputerów, 9 laptopów, 8 tabletów, 4 czytniki książek Kindle. Bezpłatny dostęp do internetu, wi-fi, bezpłatna baza 1253 e-książek, zmieniana i uzupełniana corocznie, bezpłatny dostęp do kursów językowych i korepetycji z matematyki on-line, oraz innych programów użytkowych, możliwość wypożyczania lub korzystania na miejscu z prasy, komiksów, audiobooków i filmów. Informacja o wszystkich materiałach bibliotecznych dostępna jest on-line z naszego katalogu http://kozienice.koz.az.pl/

 

Wszystkie filie wiejskie posiadają czytelnie prasy (po kilka tytułów) i dwustanowiskowe czytelnie internetowe. Wszystkie placówki w okresie 2005-2017 przeszły gruntowne remonty, także przy wsparciu środków zewnętrznych (unijne - ZPORR i ministerialne – Infrastruktura bibliotek). cztery placówki otrzymały nowe siedziby (Ryczywół, Nowa Wieś, Brzeźnica i Mediateka).

 

 

Analiza potencjału naszej biblioteki wykonana metodą SWOT:


Mocne strony:

*Przejrzyste i czytelne zasady działania określone ustawami, statutem, regulaminami i innymi zarządzeniami dyrektora,

*Posiadanie osobowości prawnej jako instytucja kultury, podległość wyłącznie Organizatorowi,

*Przejrzysta struktura organizacyjna, zadania komórek organizacyjnych i kompetencje pracowników ściśle określone przydziałami czynności,

*Działanie w sieci bibliotecznej którą tworzą: Biblioteka Narodowa, biblioteki wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dobra współpraca z biblioteką wojewódzką - wspólne inicjatywy np. pozyskiwanie środków unijnych, wspólny internetowy portal biblioteczny MSIB, którego serwery znajdują się w bibliotece wojewódzkiej,

*Zasoby: sieć 9 placówek, w tym najnowocześniejsza na południowym Mazowszu Mediateka, dosyć dobra baza lokalowa, bogaty księgozbiór, którego 1/3 stanowią nowości, duża liczba czytelników (21% populacji), wykształcona i doświadczona kadra (90% kwalifikuje się wykształceniem wyższym), nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do szybkiego Internetu, zaopatrzony w drukarki, kopiarki, skanery i wiele użytecznych programów komputerowych. Wszystkie placówki posiadają łącza telefoniczne, 7 placówek posiada nowoczesne wyposażenie,

*Wprowadzenie rozbudowy biblioteki głównej do Strategii Rozwoju Gminy Kozienice i Planu rewitalizacji centrum miasta

*Dobra opinia Biblioteki u decydentów: rady gminy i powiatu, burmistrza i starosty,

*Stabilny budżet zapewniany przez Organizatora, umiejętność pozyskiwania na szerszą działalność finansowych środków zewnętrznych (10-20% budżetu stanowią środki zewnętrzne),

*W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czytelników stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, korzystanie z platformy e-booków IbukLibra,

*Współpraca z Centralnym Związkiem Niewidomych w celu pozyskania tzw. książki mówionej dla osób niewidomych, systematycznie powiększający się własny zbiór książek czytanych, nagranych na płytach CD,

*Łatwa komunikacja pomiędzy placówkami i pracownikami (wewnątrz instytucji i do większości placówek gminnych telefon bezpłatny, e-mail, baza informacji wewnętrznej publikowana na dysku w chmurze dostępnym dla wszystkich pracowników),

*Stałe doskonalenie kadry na szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,

*Dostosowany do specyfiki lokalnych środowisk czas pracy placówek,

*Pełna automatyzacja procesów bibliotecznych od 2014 r, posługiwanie się nowoczesnym programem bibliotecznym KOHA. 100% zbiorów ewidencjonowanych elektronicznie,

*Funkcjonowanie od 2004 r. własnej strony internetowej, od 2008 r. na portalu MSIB. Strona stwarza użytkownikom wiele możliwości kontaktu z Biblioteką: newsletter, wysyłanie wiadomości, zamawianie książek, przypominanie o terminie zwrotu, proponowanie zakupów, śledzenie wydarzeń kulturalnych w powiecie kozienickim. Wszystkie placówki posiadają swoje profile na Facebooku,

*Stała współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kozienickiej, Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych i środowiskiem lokalnych twórców – wspólne wydawnictwa, imprezy, badania nad historią i kulturą regionu Ziemi Kozienickiej,

*Opracowanie bibliografii regionalnej dla powiatu kozienickiego, która jest corocznie aktualizowana i opublikowana na stronie internetowej,

*Digitalizacja dokumentów i publikacji regionalnych, które są udostępniane czytelnikom jako dokumenty elektroniczne i e-booki,

*Organizowanie cyklicznych imprez, popularnych wśród czytelników np. „Sztuka naszych sąsiadów”, „Lekcja historii w bibliotece”, „Znani i nieznani Ziemi Kozienickiej”, wieczory autorskie i wystawy lokalnych twórców, lekcje biblioteczne dla dzieci, zajęcia z kodowania i programowania realizowane w Mediatece, udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo: Tydzień Biblioteki, Cała Polska czyta Dzieciom, Mała Książka – Wielki Człowiek, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie,

*Ugruntowana, dosyć wysoka pozycja Biblioteki na mapie instytucji kulturalnych w powiecie,

*Dobra współpraca ze szkołami i przedszkolami, organizowanie lekcji bibliotecznych, wielu spotkań i konkursów dla dzieci i młodzieży,

*Promocja Biblioteki w regionalnych i lokalnych mediach (Echo Dnia, Tygodnik Radomski, Obiektywny Kozienicki Informator, Nasz Powiat – biuletyn, Kronika Kozienicka – kablowa TV. Wydawanie ulotek reklamowych, kalendarzy z informacjami o Bibliotece, plakatów, organizacja kiermaszów książki na wszystkich regionalnych imprezach masowych,

*Przyzwyczajenie do planowania działalności w skali roku ( w październiku na rok następny), opracowywanie strategii działania od 2009 r, udział pracowników w tworzeniu i aktualizacji strategii,coraz większa aktywność filii bibliotecznych w działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

*Biblioteka jako powiatowa wypełnia zadania na rzecz innych bibliotek w powiecie, wpływając na jakość ich pracy i usług.

 

Słabe strony:

*Autokratyczny styl zarządzania dyrektora, zbyt mały wkład pracowników w kreowanie wizerunku i zakresu działania Biblioteki,

*Przywiązanie starszych pracowników do wypełniania przez Bibliotekę tradycyjnej roli,dosyć wysoka średnia wieku pracowników - 48 lat, a bibliotekarzy 46 lat,

*Niskie zarobki bibliotekarzy (około 70% średniej pensji nauczycielskiej, przy wyższym wykształceniu i 40 godzinnym tygodniu pracy), pomimo, że koszty pracy stanowią 80% budżetu na działalność bieżącą dawanego przez Organizatora, ciasnota w bibliotece głównej, konieczność modernizacji i unowocześnienia biblioteki, generalnego remontu wnętrz i rozbudowy biblioteki,

*Złe rozmieszczenie placówek bibliotecznych, nierówny dostęp czytelników do biblioteki,

*Zróżnicowana sytuacja własnościowa lokali bibliotecznych: tylko trzy placówki mieszczą się w lokalach należących do Biblioteki, dwie w lokalach Gminy, jedna w budynku szkoły i trzy w domach prywatnych,

*Bariery architektoniczne – dwie placówki zlokalizowane są na piętrze, jedna w suterynie,tylko jedna placówka mieści się w lokalu specjalnie zaprojektowanym dla Mediateki, wszystkie lokale zostały przystosowane (lepiej lub gorzej) do potrzeb, większość lokali nie spełnia kryteriów zalecanych przez IFLA,

*Dobra infrastruktura kultury w Kozienicach - konkurencyjność

 

Szanse:

*Ustawiczne kształcenie kadry, zapewnienie utożsamiania się wszystkich pracowników z misją i wizją biblioteki, poprawa komunikacji pomiędzy osobami zarządzającymi a bibliotekarzami w kierunku większej demokratyzacji,

*Organizacja wycieczek pracowniczych w celu budowania zgranej i współpracującej ze sobą załogi,

*Możliwość powiększania budżetu poprzez pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,

*Funkcjonowanie dotacji MKiDN na zakup nowości wydawniczych,

*Wydłużanie się wieku społeczeństwa, osoby starsze mają dużo czasu, Biblioteka może wykorzystać ich aktywność,

*Pokolenie średnie (rodziców) jest bardzo zapracowane, Biblioteka może zadbać o pożyteczne i bezpieczne spędzanie czasu przez dzieci,

*Szybki postęp technologiczny w zakresie dostępu do wiedzy – społeczeństwo może czuć się zagubione i onieśmielone wśród nowości,

*Potrzeba kształcenia ustawicznego,

*Zmiana lokalizacji filii nr 4,


*Rozbudowa i modernizacja biblioteki głównej

*Wzrost prestiżu zawodu bibliotekarza,

*Zmiana na stanowisku dyrektora biblioteki.

 

Zagrożenia:

*Nowe, gorsze ustawy o bibliotekach i finansowaniu działalności kulturalnej,

*Wprowadzenie odpłatności za wypożyczanie książek,

*Wyłonienie w wyborach samorządowych osób niesprzyjających kulturze i Bibliotece,

*Kryzys gospodarczy, zmniejszenie dochodów Organizatora, skutkujące obniżeniem budżetu Biblioteki,

*Wygaśnięcie źródeł finansowania zewnętrznego,doskonała kondycja finansowa gminy niekorzystnie wpływa na nasze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych,

*Inflacja,

*Niż demograficzny i globalizacja,

*Zwalnianie się pracowników Biblioteki z powodu niskich wynagrodzeń w stosunku do rosnących wymagań,

*Stworzenie gminnego centrum kultury, gdzie Biblioteka będzie zmuszona dopasować się do nowej struktury i utraty samodzielności,

*Ustalenie czynszu dla Filii nr 1 i nr 8,

*Rozwój nowych technologii dostępu do wiedzy, za którym Biblioteka nie nadąży,

*Wzrost konkurencyjności innych instytucji kultury na terenie miasta,

*Zmiana na stanowisku dyrektora biblioteki.

 

4. STRATEGIA ROZWOJU

 

W wyniku analizy mocnych i słabych stron Biblioteki oraz pozytywnych i negatywnych czynników zewnętrznych, biorąc pod uwagę społeczno-polityczne i ekonomiczne uwarunkowania środowiska w jakim działamy stwierdzamy, iż Biblioteka ma mocną, ugruntowaną i stabilną pozycję na mapie zasobów wiedzy i kultury naszej gminy i powiatu, którą wypracowała przez lata solidnej pracy i współdziałania z wieloma instytucjami, oraz przyjęcia za jedno z działań wiodących kultywowanie tradycji i prowadzenie badań nad kulturą i historią regionu.

Dlatego w strategii działania na lata 2018-2022 zakładamy, iż pracownicy zatrudnieni w najsilniejszej organizacyjnie i kulturowo placówce tj. w siedzibie - będą kontynuowali cele i działania realizowane dotychczas, pełniąc funkcję ośrodka naukowego, wydawniczego i promującego elitarną kulturę (ścieżka Uniwersytetu Ludowego), natomiast jeszcze bardziej zwiększy się aktywność i zaangażowanie pracowników placówek filialnych. Każda filia bazowała będzie na opracowanej przez siebie strategii cząstkowej, uwzględniającej specyfikę środowiska, dla którego działa. Przyjmujemy, że filie wiejskie jeszcze bardziej będą się angażować w życie lokalnych społeczności współpracując z Kołami gospodyń wiejskich, Osp i innymi organizacjami tam działającymi. Biblioteka główna musi pozyskać środki finansowe na rozbudowę remont swojej siedziby oraz remont generalny filii nr 1.

Naszym naczelnym zadaniem jest i będzie dbałość o właściwe wypełnianie tradycyjnej funkcji gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów bibliotecznych i udzielanie informacji w oparciu o zasoby własne, innych bibliotek i Internetu. Ponadto:

Filia nr 1 zlokalizowana w pawilonie handlowo – usługowym na osiedlu robotniczym w Kozienicach. Pracownicy chcą skupić się na nowych działaniach podejmowanych z myślą o dzieciach i ich rodzicach oraz o osobach starszych – emerytach. Chcą w swojej placówce stworzyć specjalny kącik dla dzieci, zaopatrzony w przyjazne kolorowe mebelki, zabawki i gry edukacyjne. Opracowali program zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Chcą stworzyć dla nich „mini schronisko” w czasie, gdy ich rodzice wykonują sprawunki, lub załatwiają ważne sprawy, a dzieci nie mogą im towarzyszyć. „Mini schronisko” będzie działało w oparciu o wolontariuszy z dwóch pobliskich szkół (podstawowa i średnia), lubiących zajmować się dziećmi i babcie z utworzonego koła emerytek „Niteczka”, które chcą spędzać czas służąc innym. Ponadto Filia nr 1 zorganizuje młodzieżowy Klub Książki w Domu dziecka. Zakłada się, iż w pierwszym roku zakupimy książki do Klubu i spotkania będą odbywały się w Domu Dziecka, następnie, gdy dzieciaki przyzwyczają się do tej formy spędzania czasu i wyrażania własnych poglądów, Klub zostanie poszerzony o dzieci z miasta. W drugim i trzecim roku działalności najbardziej wytrwali i już okrzepli w grupie klubowicze pod kierunkiem bibliotekarek napiszą projekty do programu „Równać Szanse” lub innego i zrealizują swoje młodzieńcze marzenia. Z myślą o emerytach utworzony zostanie klub „Niteczka”, gdzie starsze panie, będą realizować swoje pasje twórcze w rękodziele artystycznym. „Babcie” będą też zaangażowane w „Mini schronisku”, prawdopodobnie też będą współpracowały ze złaknionymi ciepła rodzinnego dzieciakami z Domu dziecka.

Filia nr 2 obsługuje mieszkańców 4 wsi, zlokalizowana jest w samodzielnym lokalu należącym do osoby prywatnej. Dopiero co wyprowadziła się z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy i musi popracować nad odbudową czytelnictwa wśród czytelników dorosłych oraz zadbać, aby nie utracić czytelników dziecięcych. Ponadto po odejściu z pracy poprzedniczki nowa bibliotekarka dojeżdża z Kozienic, jeszcze nie poznała środowiska, w którym pracuje, dlatego w ciągu następnych 3 lat chce skupić się na pracy z dziećmi szkolnymi i młodzieżą, zaangażować ich rodziców i dopiero potem robić działania na rzecz środowiska. Planuje uruchomienie DKK dla osób dorosłych.

Filia nr 3 działa na rzecz mieszkańców jednej wsi – Stanisławice. Zlokalizowana jest w prywatnym domu, niewielki metraż nie pozwala jej na zbyt dużą aktywność. Zatrudniona tam bibliotekarka postanowiła skupić się na pracy z dziećmi z pobliskiej szkoły podstawowej, organizując teatrzyk dziecięcy.

Filia 4 i 5 odległe są od siebie o 1km. Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich mieści się w lokalu prywatnym, w niewielkim pomieszczeniu – planujemy, iż zostanie przeniesiona do pobliskich prężnie rozwijających się miejscowości Łuczynowa, lub Chinowa. Zatrudniona tam bibliotekarka wspiera pracę Filii nr 5. Filia nr 5 w Nowej Wsi zajmuje wyremontowany w 2011 r. budynek w pełni dostosowany do działalności bibliotecznej jak i środowiskowej. Bibliotekarki chcą stworzyć dobre warunki dla dzieci młodzieży i Koła gospodyń wiejskich, będą realizowały program dla małych dzieci i ich rodzin pt. „W dolinie Muminków” finansowany z grantu Fundacji Steczkowskiego działającej przy Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundacji Enea i innych. Na lata kolejne opracowały plan zakładający aktywizację kobiet wiejskich, poprzez założenie Klubu Kobiet, a w nim wolontariuszki lub osoby zatrudnione będą uczyły fryzjerstwa, kosmetyki, zasad zdrowego żywienia, wychowania dzieci, urządzania domu, zakładania i pielęgnacji ogrodu, gotowania, tańca itp. Placówka będzie wyposażona w małą kuchnię, telewizor, kino domowe, projektor multimedialny, więc będzie posiadała dobre warunki, by stać się wiejską świetlicą.

Filia nr 6 w Ryczywole obsługuje 3 miejscowości. Od 2008 r. mieści się w dużym (85m2), własnym lokalu. Zwiększenie powierzchni placówki i zainstalowanie tam trzech komputerów spowodowało liczny napływ dzieci, które bibliotekarka potrafiła zaangażować w działalność artystyczną. Dzieci, w oparciu o pomoc wolontariuszy tworzą prace plastyczne, uczą się nowoczesnego tańca, śpiewu i deklamowania. Przygotowują program artystyczny na organizowane w miejscowości festyny. Filia działa w oparciu o bogatą ofertę wsparcia Fundacji Orange do tzw. Pracowni Orange zlokalizowanej w placówce w 2012 r. Bibliotekarka tradycyjnie będzie realizowała program dla małych dzieci i ich rodzin. Przy bibliotece oprócz dzieci skupia się grono matek, które jako wolontariuszki wspierają pracę bibliotekarki, tworząc z filii w Ryczywole wiejską świetlicę. Będzie kontynuowana praca Koła Miłośników Ryczywołu utworzonego w tej placówce.

Filia nr 7 w Świerżach Górnych powstała w 2005 r. obsługuje mieszkańców jednej miejscowości. W 2010 r. decyzją Organizatora placówka przeniesiona została do budynku szkoły. Sąsiaduje ze świetlicą socjoterapeutyczną prowadzoną przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień. Obejmuje niewielki lokal (32 m2) z oddzielnym wejściem, jednak za porozumieniem z dyrekcją szkoły może korzystać z pomieszczeń świetlicy szkolnej i sali gimnastycznej. Zatrudniony w filii bibliotekarz ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Środowisko w miejscowości jest niejednorodne, są mieszkańcy wsi utrzymujący się z rolnictwa i robotnicy z blokowiska zatrudnieni w pobliskiej elektrowni i innych zakładach przemysłowych. Zauważalny jest problem alkoholizmu i narkomanii. Bibliotekarz zorganizuje młodzieżowy klub filmowy „Nie tylko Hollywood”, gdzie prezentował będzie ambitne kino, młodzież dyskutując problemy zawarte w filmach będzie mogła określać i kształtować siebie. Członkowie klubu zakupioną kamerą cyfrową będą nagrywać własne filmy z życia szkoły i miejscowości, prezentować nowości na kwartalnych przeglądach, a następnie publikować na stronie internetowej. Projekt będzie realizowany przy wsparciu wolontariuszy (miłośnik kina i operator kamery w lokalnej TV). W dalszych planach jest przeniesienie placówki do większego lokalu w szkole lub zlokalizowanej w centrum miejscowości rozbudowującej się strażnicy OSP.

Filia nr 8 Mediateka – powstała w 2015 r. jest naszą najnowocześniejszą placówką. Zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu i WI-FI (komputery, laptopy, tablety, czytniki e-booków, zestawy do kodowania i programowania), najlepsze profesjonalne kursy językowe i specjalistyczne oraz przyjazną przestrzeń, sprzyjającą rozwojowi! Udostępnia e-booki, audiobooki, płyty z nowościami i klasyką filmową, komiksy, a także ulubione tytuły prasowe i kolorowe czasopisma w wersji tradycyjnej i elektronicznej! Jej celem jest stworzenie przyjaznej przestrzeni wymiany myśli i poglądów, gdzie młodzi ludzie mogą realizować ważne dla nich projekty, a także pogłębiać swoje zainteresowania i pasje. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu osób starszych poprzez organizację kursów z obsługi komputera i Internetu. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć stymulujących rozwój intelektualny i społeczny, gier miejskich i i escape roomów, zajęć z kodowania i programowania robotów. Placówka zaproponuje wszystkim placówkom szkolnym na terenie powiatu cykl rozwojowych lekcji bibliotecznych oraz stałe zajęcia z kodowania i programowania.

 

 

5. CELE STRATEGICZNE I CELE OPERACYJNE (PRIORYTETY)

 

Planujemy skupić się na realizacji 8. celów strategicznych:

  1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie informacji w oparciu o zasoby własne, innych bibliotek i Internetu.
  2. Propagowanie książki, czytelnictwa i innych przejawów kultury.

  3. Utrwalanie lokalnej tożsamości poprzez badanie i przybliżanie tradycji, lokalnej historii i rodzimej twórczości. Działalność popularyzatorska i wydawnicza.

  4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwój kompetencji cyfrowych poprzez organizację zajęć dla dzieci i seniorów.

  5. Działania aktywizujące lokalną społeczność.

  6. Działania na rzecz bibliotek samorządowych w powiecie kozienickim.

  7. Propagowanie i reklama Biblioteki, Gminy i Powiatu

  8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na sfinansowanie zaplanowanych działań

 

6. ZADANIA I STRATEGICZNE PROJEKTY ROZWOJOWE

 

6.1 Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie informacji w oparciu o zasoby własne, innych bibliotek i Internetu (plan na lata 2018-22).

 

 

Lp.

CO?

czyli zadania

JAK?

czyli opis zadania

Z KIM?

czyli partnerzy

KIEDY?

harmonogram

KTO?

lider zadania

1

Zakupy nowości wydawniczych, opracowanie zbiorów prenumerata czasopism

Zakupy i opracowanie w siedzibie dla wszystkich placówek

Wydawnictwa, hurtownie, sklepy internetowe

Cały czas, systematycznie

Dział gromadzenia w siedzibie Biblioteki

2

Ewidencja zbiorów w programie bibliotecznym KOHA

Praca z katalogami, księgami inwentarzowymi, oklejanie książek kodami kreskowymi

Biblioteka Narodowa, Wojewódzka biblioteki samorządowe w powiecie kozienickim

Cały czas, systematycznie

Dział gromadzenia w siedzibie biblioteki, bibliotekarze w placówkach

3

Selekcja materiałów bibliotecznych

Usuwanie ze zbiorów materiałów zniszczonych i zdezaktualizowanych

Komisja ds. selekcji

Raz do roku, przed ewidencją elektroniczną, kodowaniem materiałów, przed skontrum

Bibliotekarze w placówkach

4

Skontrum

Kontrola stanu zbiorów

Komisja skontrowa

Zgodnie z harmonograme, kontrola w placówce co 5 lat

Kierownik ds. merytorycznych

5

Działalność informacyjna

Bezpłatne udostępnianie Internetu, bieżące instruowanie osób starszych o sposobie korzystania i możliwościach Internetu

-

Cały czas, systematycznie

Bibliotekarze wszystkich placówek

6

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Na życzenie czytelników, zapotrzebowania zbierają bibliotekarze i przekazują kierownikowi ds. merytorycznych, który kontaktuje się z właściwą biblioteką

Biblioteki w całym kraju

Cały czas, systematycznie

Kierownik ds. merytorycznych

7

Zaopatrywanie w książkę mówioną

Zamówienia i zwroty zestawów książki mówionej, dystrybucja zestawów do filii w miarę zgłaszanych potrzeb

 

Centralny Związek Niewidomych

Cały czas, systematycznie

Kierownik ds. merytorycznych

 8  

Poprawa dostępności usług bibliotecznych

 

Pozyskanie lokalu w miejscowości oddalonej od jakiejkolwiek biblioteki i przeniesienie Filii nr 4

 

Gmina Kozienice, sołtys wsi

 

Do skutku

 

Dyrektor Biblioteki

 
 
 


6.2. Propagowanie książki, czytelnictwa i innych przejawów kultury

 

1

Spotkajmy się w Bibliotece”

W oparciu o środki pozyskane i własne(budżet zadania wynosi 35 tys. zł.) zorganizujemy we wszystkich placówkach cykl imprez kulturalnych: spotkania z pisarzami, aktorami, ciekawymi ludźmi i kameralne koncerty muzyki. Najwięcej imprez zorganizujemy w 2021 r. pod umownym tytułem „100 imprez na 100-lecie”

Lokalna Grupa działania „Puszcza Kozienicka” zarządzająca środkami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Agencje artystyczne zrzeszające pisarzy, poetów, aktorów, Szkoła Muzyczna w Kozienicach

2018r.-2022r.

 Dyrektor Biblioteki i Kierownik ds. merytorycznych,

 

 

6.3. Utrwalanie lokalnej tożsamości poprzez badanie i przybliżanie tradycji, lokalnej historii i rodzimej twórczości. Działalność wydawnicza.

 

Lp.

CO?

czyli zadania

JAK?

czyli opis zadania

Z KIM?

czyli partnerzy

KIEDY?

harmonogram

KTO?

lider zadania

1

Wydanie 3. książek o tematyce regionalnej 1.Klechdy kozienickie 2.Jak to kiedyś bywało- opis obyczajów ludowych ziemi kozienickiej, 3. Monografia kozienickich cmentarzy. 4.Wydanie sześciu zeszytów ZIEMI KOZIENICKIEJ (po dwa numery rocznie)

 

Zebranie, opracowanie, przygotowanie materiałów do druku, wydanie i dystrybucja książek i zeszytów. W pracę zaangażowani są bibliotekarze z siedziby Biblioteki, którzy weryfikują i redagują teksty opracowane przez lokalnych historyków amatorów, lub publikują teksty zamówione u historyków profesjonalnych. Po wydaniu książek będą zorganizowane akcje promocyjne, spotkania autorskie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej, Drukarnia, recenzenci, Lokalna Grupa działania „Puszcza Kozienicka” zarządzająca środkami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2018 r.- 2022 r

Dyrektor

2

Digitalizacja ważnych książek i dokumentów regionalnych

Skanowanie i tworzenie e-booków z ważnych lub rzadkich wydawnictw regionalnych, skanowanie interesujących artykułów i dżs-ów opracowanie i udostępnianie on-line

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na bieżąco, systematycznie

Pracownik Czytelni

3

Tworzenie bibliografii regionalnej

Śledzenie wydawnictw na temat powiatu kozienickiego i aktualizacja informacji w bibliografii regionalnej publikowanej na stronie internetowej Biblioteki

Biblioteka Wojewódzka (Dział bibliografii)

Na bieżąco, systematycznie

Pracownik Czytelni

4

Promowanie lokalnych twórców piszących poprzez działalność wydawniczą i organizację wieczorów autorskich

1.Wydanie drukiem poezji Zofii Kucharskiej i wieczór autorski

2.Wieczór poetycki Piotra Strzałkowskiego,

3.Wydanie drukiem poezji Andrzeja Opiłowskiego i wieczór autorski,

4. Wydanie drukiem antologii poezji regionalnych twórców i wieczór autorski – z okazji 100-lecia biblioteki

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej, Grupa Literacka „Erato”, drukarnia, finansowanie –sponsor: Fundacja Enea środki Marszałka Województwa Mazowieckiego

2018 - 2022

Dyrektor i Kierownik ds Merytorycznych

5

Promowanie lokalnych twórców – sztuki plastyczne

1. Wystawa Leokadii Styś

2.”Nie wszystek umrę” – zmarłym artystom na zaduszki

3.Wystawa Eugenii Łukaskiej

4.Sztuka Sąsiadów: „Garbatka Letnisko”

5.Wystawa Rzeźby Eligiusza Szewczyka

6.Sztuka sąsiadów: „Jedlnia Letnisko”

7. Plener rzeźbiarski na 100-lecie biblioteki

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej, Stowarzyszenie Twórcze „FENIX”, Stowarzyszenie Twórców Ludowych

 

2018 - 2022

 

Bibliotekarze

6  

Przybliżanie kozieniczanom osób zasłużonych dla Ziemi Kozienickiej, albo stąd się wywodzących na spotkaniach w cyklu: „Lekcja historii w Bibliotece”

 

1. Jan Marek i inni nauczyciele

2. Stefan Sobieszek –dlaczego dzisiaj nie ma takich lekarzy?

3. Partyzanci Puszczy Kozienickiej - kontynuacja

4. Rody, pałace i dwory na Kozienickiej Ziemi

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Maria Formińska, dr Stanisław Kowalski, IPN prof. M. Wierzbicki i dr Śmietanka-Kruszelnicki, Konserwator zabytków

 

2018 - 2022

 

Dyrektor

7  

Budzenie zainteresowania młodych regionalizmem

 

Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży o tematyce regionalnej

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

 

Corocznie dwa konkursy

 

Dyrektor

 

 

6.4. Działania aktywizujące lokalną społeczność.

 

Lp.

CO?

czyli zadania

JAK?

czyli opis zadania

Z KIM?

czyli partnerzy

KIEDY?

harmonogram

KTO?

lider zadania

1

Urządzenie „Mini schroniska” dla dzieci w Filii nr 1

Aranżacja wnętrza, zakup specjalnych mebli – opieka nad małymi dziećmi w czasie, gdy ich rodzice załatwiają sprawy,

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, seniorzy, rodzice, wolontariusze

Po remoncie około 2020 r.

M. Orłowska

2

Powołanie Klubów Książki

Filia nr 1

Dla dzieci z Domu Dziecka zostaną utworzone dwa Kluby Książki, najpierw dziecięcy, a potem młodzieżowy. Spotkania początkowo będą się odbywały w Domu Dziecka, następnie z udziałem dzieci z miasta w Bibliotece. Do pracy z małymi dziećmi włączą się babcie z Klubu „Niteczka”, a z młodzieżą wolontariusze.

Dom Dziecka w Kozienicach

Instytut Książki

2020

Dyrektorka Domu dziecka i bibliotekarki.

3

kontynuacja Klubu Aktywnej Seniorki „Niteczka”

Filia nr 1

Kontynuacja działalności na polu rękodzieła artystycznego, przy wykorzystaniu możliwości informacyjnych Internetu. Panie utworzą stronę w ramach strony Internetowej Biblioteki, gdzie będą zamieszczać fotografie swoich wyrobów i informacje o możliwości nabycia, nauczą się obsługi prostych programów komputerowych. Wolontariuszki z Klubu będą przychodziły do Biblioteki codziennie w celu wspólnego spędzania czasu z dziećmi pozostawionymi w „Mini schronisku”

Seniorzy zamieszkali na Osiedlu Energetyki

2018 - 2022

 

bibliotekarki

4

Rozwijanie społeczne artystyczne i intelektualne dzieci poprzez stworzenie „Wioski Bajek”

Filia nr 2

W oparciu o bazę świetlicy szkolnej bibliotekarka zorganizuje głośne czytanie bajek, oraz inne zajęcia edukacyjne i plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bibliotekarkę będą wspierać rodzice dzieci, lub starsze rodzeństwo wg ustalonego harmonogramu dyżurów.

Aktywizacja dorosłych i seniorów poprzez DKK, koło aktywności ruchowej

PSP w Brzeźnicy, rodzice dzieci

2018-2022

bibliotekarka

5

Pomaganie młodym w wyborze drogi życiowej i zawodowej poprzez powołanie „Młodzieżowej Akademii Marzeń”

Filia nr 2

W ramach Akademii będą zajęcia z psychologami i pedagogami pozwalające odkryć potencjał drzemiący w młodzieży w wieku 13-18 lat. Młodzież będzie m.in. wypełniała testy interpretowane potem przez specjalistów.Środki na realizację zadania zostaną pozyskane z programu „Równać szanse” lub innego

Poradnia Psychologiczno Zawodowa,

Powiatowy Urząd Pracy

2018-2022

bibliotekarka

6

Aktywizacja kobiet wiejskich poprzez organizację „Klubu Kobiet”

Filia nr 2

Klub utworzą mamy dzieci spotykających się w „Wiosce Bajek”. W ramach klubu będą się spotykać przy kawie i ciastkach aby wymienić poglądy i zdobywać wiedzę w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, zasad zdrowego żywienia, wychowania dzieci, urządzania domu, zakładania i pielęgnacji ogrodu, gotowania, tańca itp. –spotkania będą okazją do pokazania jak dużo z interesujących tematów można zaczerpnąć z Internetu.

wolontariusze

2018-2022

Najbardziej aktywna matka

7

Rozwijanie społeczne artystyczne i intelektualne dzieci poprzez powołanie koła teatralno-muzycznego „Kameleon”

Filia nr 3

W ramach naszego projektu będziemy przygotowywać inscenizacje okazjonalne np. Tygodnia Bibliotek, Dnia Dziecka oraz przedstawienia teatralne znanych bajek i lektur. Wszyscy członkowie naszego koła będą mieć swój udział w przygotowaniu spektakli. Wspólnie będziemy wyszukiwać ciekawe scenariusze wykorzystując do tego celu książki, i Internet, projektować scenografię do naszych przedstawień, obmyślać kostiumy, przygotowywać plakaty i zaproszenia na przedstawienia. W niektóre z działań zaangażujemy członków rodziny ( np. rodzeństwo, rodziców, dziadków dzieci biorących udział w projekcie).

PSP w Stanisławicach

rodzice

2018-2022

bibliotekarka

8

Wpływanie na rozwój intelektualny dzieci, kształtowanie dobrej praktyki spędzania wolnego czasu

Dwanaście miesięcy, dwanaście bajek – z książką w świat, czyli co, gdzie, jak”. Spotkania edukacyjno-literacko-plastyczne podczas których dzieci poznają wybrane kraje ze wszystkich kontynentów. Spotkania będą polegać na głośnym czytaniu bajek i opowieści z danego kraju, rozmowie o jego zwyczajach, tradycjach, kulturze, znanych postaciach itp. Główny cel naszych zajęć to przede wszystkim rozwój zainteresowań czytelniczych i zainteresowanie dzieci biblioteką – biblioteka jako miejsce pełne ciekawych i kolorowych książek, miejsce wspólnej zabawy , miejsce do którego przychodzę kiedy nudzę się w domu. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu przez cały rok

PSP w Stanisławicach

Start styczeń 2018 r.

bibliotekarka

9

W dolinie Muminków”

Filia nr 5

Zajęcia dla małych dzieci z udziałem ich rodzeństwa i opiekunów – realizacja pozyskanego grantu

Fundacja im. S. Steczkowskiego

Przedszkolanki

2012-2018

bibliotekarka

10

Być Kobietą”

Filia nr 4 i 5

Cykl spotkań dla kobiet, które będą okazją do wymiany poglądów i zdobycia wiedzy w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, zasad zdrowego żywienia, wychowania dzieci, urządzania domu, zakładania i pielęgnacji ogrodu, gotowania, tańca itp. –spotkania będą okazją do pokazania jak dużo z interesujących tematów można zaczerpnąć z Internetu

Stowarzyszenie Kobiet

Kobiety mieszkające w obszarze działania placówek

2018-2022

Wolontariuszka

11

Głos „Nowej Wsi”

Filia nr 5

Zorganizowanie grupy osób o zainteresowaniach dziennikarskich, po szkoleniu zrealizowanym przez dziennikarzy „Kroniki Kozienickiej” będą redaktorami gazetki publikowanej w formie papierowej i elektronicznej

Kronika Kozienicka”,

OKO”

2018-2022

A. Kopański –wolontariusz, dziennikarz

12

W dolinie Muminków”

Filia nr 6

Zajęcia dla małych dzieci z udziałem ich rodzeństwa i opiekunów – realizacja pozyskanego grantu

Fundacja im. S. Steczkowskiego

Przedszkolanki

2018-2022

Bibliotekarka i wolontariuszka

13

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

Filia nr 6

Założenie przy Bibliotece zespołu artystycznego utalentowanych dzieci „Młode Wołki”. Dzieci będą tańczyć, śpiewać, recytować – czyli twórczo i pożytecznie spędzać cza spod kierunkiem wolontariuszy

Wolontariuszki

Z2018-2022

bibliotekarka

14

Tworzenie warunków do organizowania się społeczności lokalnej

Filia nr 6

Powołanie Koła Miłośników Ryczywołu. Członkowie zbiorą materiały do opracowania historii miejscowości. Praca zostanie opublikowana jako oddzielne wydawnictwo lub w zeszycie „Ziemia Kozienicka”

Wolontariuszki

2017-2018

bibliotekarka

15

Kultywowanie twórczości ludowej,

Łączenie pokoleń

Filia nr 6

Zorganizowanie spotkań dla osób starszych i młodych zainteresowanych rękodziełem artystycznym: haft, dzianina, stroiki okolicznościowe, malowanie na szkle, decoupage, biżuteria z koralików. Uczestnicy utworzą stronę w ramach strony Internetowej Biblioteki, gdzie będą zamieszczać fotografie swoich wyrobów i informacje o możliwości nabycia, nauczą się obsługi prostych programów komputerowych.

Wolontariuszki

2018-2022

bibliotekarka

16

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci młodzieży

Filia nr 7

Przy Bibliotece powstanie młodzieżowy klub filmowy „Nie tylko Hollywood”, gdzie prezentowane będzie ambitne kino, młodzież dyskutując problemy zawarte w filmach będzie mogła określać i kształtować siebie. Członkowie klubu zakupioną kamerą cyfrową będą nagrywać własne filmy z życia szkoły i miejscowości, prezentować nagrane filmy na kwartalnych przeglądach, a następnie publikować w Internecie

wolontariusze

2018- 2022

bibliotekarz

17

Budowanie więzi międzypokoleniowych

Filia nr 8

Tworzenie gier miejskich, zachęcanie do udziału całych rodzin

wolontariusze

2018 - 2022

bibliotekarki

18

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
podnoszenie kompetencji cyfrowych

Kursy komputerowe dla seniorów

Instytucje zewnętrzne zajmujące się cyfryzacją

Systematycznie 2018-2022

Bibliotekarze wszystkich placówek

 

 

6.5. Działania na rzecz bibliotek samorządowych w powiecie kozienickim.

 

Lp.

CO?

czyli zadania

JAK?

czyli opis zadania

Z KIM?

czyli partnerzy

KIEDY?

harmonogram

KTO?

lider zadania

1

Podnoszenie jakości pracy bibliotekarzy z powiatu kozienickiego

1. Organizowanie szkoleń doskonalących warsztat bibliotekarzy np. w zakresie: opracowania zbiorów, promocji usług, gromadzenia i opracowania DŻS-ów, pracy z czytelnikiem dorosłym, dziecięcym i młodzieżą, pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych,

2.Organizowanie wyjazdów edukacyjnych

1.Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Biblioteki samorządowe w gminach, zatrudnieni profesjonaliści różnych dziedzin

 

1.Systematycznie - 4 szkolenia rocznie,

2. Jeden wyjazd rocznie: 2011 r. –Warszawa –Muzeum Chopina i teatr 2012 r.- Praga Czeska, 2013 r.- Wilno

Instruktor ds. bibliotek samorządowych w powiecie kozienickim

2

Wsparcie bibliotek samorządowych -skontrum

Komisja skontrowa wykona kontrolę księgozbioru bibliotekach, których obsada jest zbyt mała aby mogły stworzyć własne komisje

Biblioteki samorządowe w gminach powiatu kozienickiego

Wg harmonogramu – kontrola co 5 lat

Instruktor ds. bibliotek samorządowych w powiecie kozienickim

3

Wsparcie bibliotek samorządowych -selekcja zbiorów

Komisja ds. selekcji zbiorów wytypuje do ubytkowania zbiory zdezaktualizowane

Biblioteki samorządowe w gminach powiatu kozienickiego

Systematycznie, wg zapotrzebowania bibliotek

Instruktor ds. bibliotek samorządowych w powiecie kozienickim

4

Wsparcie bibliotek samorządowych - monitoring procesów bibliotecznych w systemie KOHA

Wizyty informatyka z Biblioteki Powiatowej w bibliotekach – udzielanie wskazówek, rozwiązywanie problemów z funkcjonowaniem programu MAK i kontrola jakości pracy,

utrzymywanie serwera baz danych dla wszystkich bibliotek w powiecie

Biblioteka powiatowa Biblioteki samorządowe w gminach powiatu kozienickiego

2018-2022

Instruktor ds. bibliotek samorządowych w powiecie kozienickim Informatyk

 

 

6.6. Propagowanie i reklama Biblioteki, Gminy i Powiatu

 

Lp.

CO?

czyli zadania

JAK?

czyli opis zadania

Z KIM?

czyli partnerzy

KIEDY?

harmonogram

KTO?

lider zadania

1

Strona internetowa narzędziem do promocji Biblioteki, Gminy i Powiatu

Pozyskiwanie i aktualizacja informacji na stronie internetowej Biblioteki:

1.Kultura, media lokalne, aktualności –A. Paduch,

2. Administracja publiczna – A. Łepecka,

3.Turystyka –G. Ośka,

4.TwórcyZiemi Kozienickiej – L. Szewczyk,

5. Nieruchomości – B. Arendarska,

6. Kluby i stowarzyszenia – A.Gola

7. Indeksacja lokalnych stron internetowych – M. Grabarczyk

7. Informacje o Bibliotece: siedziba- E. Stąpór i M. Latkowska, filie – bibliotekarze odpowiedzialni za placówki

 

Lokalne media: „Kronika Kozienicka”, „Nasz Powiat”, „OKO”

Na bieżąco

A. Paduch i informatyk

2

Opracowanie wystawy na 100lecie Biblioteki

Wystawa w formie fizycznej i online

bibliotekarze

2021

A. Dziuba

3

Wydanie monografii Biblioteki na 100-lecie

Część merytoryczną opracuje E. Stąpór, część graficzną A. Dziuba

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

2021

E. Stąpór

4

Kształtowanie marki Biblioteki w mediach

Przygotowywanie artykułów o wydarzeniach bibliotecznych, zabieganie o ich publikację w mediach, udzielanie wywiadów

Echo Dnia”, „Bibliotekarz Radomski”, lokalne media: „Kronika Kozienicka”, „Nasz Powiat”, „OKO”

Na bieżąco

Dyrektor Biblioteki

5

Włączanie się w akcje ogólnopolskie

1.Cała Polska Czyta Dzieciom,

2. Tydzień Bibliotek,

3. Dzień Pluszowego Misia,

4. Podziel się posiłkiem,

5. Różowa Wstążka,

6. I Ty możesz zostać Mikołajem,

7. Dzień bez papierosa,

8 .Dzień Dziecka, Matki, Ojca, Babci itd

Szkoły, przedszkola, biblioteki szkolne, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytet III wieku

Na bieżąco

Kierownik ds. merytorycznych,

 

 

6.7. Poprawa bazy lokalowej, remont i modernizacja wnętrz biblioteki głównej i filii nr 1

 

1

Rozbudowa biblioteki głównej

 

 

Opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń, pozyskanie środków wykonanie zadania

 

 

Organizator, Instytucje finansujące np. MWKZ, MKiDN

 

 

2018-2022

 

 

Dyrektor

2.

Remont filii nr 1
i biblioteki głównej

 

 

 

 

 

 

Sporządzili: Zespół ds. rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice