Regulamin imprezy zamkniętej

100 lat Biblioteki Publicznej w Kozienicach”

w dniu 9.09.2021 r.

w sali kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach przy ul. Warszawskiej 29

 

§ 1

Organizatorem imprezy „100 lat Biblioteki Publicznej w Kozienicach” (dalej: „Impreza") jest Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z siedzibą w Kozienicach (26-900), ul. J. Kochanowskiego 22 (dalej: „Organizator").

 

§ 2

Impreza odbywa się w dniu 9.09.2021 roku, w sali kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice (dalej: „Teren Imprezy”). Impreza zorganizowana jest wyłącznie dla imiennie zaproszonych gości.

 

§ 3

Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w związku z przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Imprezie.

 

§ 4

Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”.

 

§ 5

Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na Terenie Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.

 

§ 6

Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

§ 7

Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren Imprezy lub posiadania podczas Imprezy:

a) kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio - video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, a także amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy od 7 MPix, z wyłączeniem aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz nagrywania i fotografowania przebiegu wydarzenia. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy osobie lub odpowiednio usunięcia z Terenu Imprezy, w przypadkach próby takiego wniesienia lub ujawnienia posiadania podczas Imprezy,

b) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem,

c) jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, np. butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu,

d) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m² (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób,

e) siedziska składanego lub turystycznego,

f) dronów, chyba, że uzyska się na jego użycie stosowne pozwolenia, zarówno od Organizatora jak i stosownych służb (dron – urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania),

g) żywności lub napojów w szklanych lub metalowych opakowaniach,

h) zwierząt.

§ 8

W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia na Teren Imprezy rzeczy lub zwierzęcia, wbrew zakazowi, o którym mowa w § 7 Regulaminu, Organizator ma prawo usunąć z Terenu Imprezy takiego Uczestnika.

§ 9

Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa w konsekwencji ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz poleceń Organizatora w tym służb porządkowych wydawanych w celu zachowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19.

 

§ 10

Przed wejściem na Teren Imprezy Uczestnicy mają obowiązek zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji, który będzie dostępny dla Uczestników bezpośrednio przed wejściem na Teren Imprezy.

§ 11

Na Terenie Imprezy obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki przez całą Imprezę. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku: osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim; trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

 

§ 12

Podczas wchodzenia na Teren Imprezy lub wychodzenia z niego, Uczestnicy zachowują dystans, zgodny z aktualnym stanem prawnym.

§ 13

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na Teren Imprezy, że jest w pełni zaszczepiony przeciw COVID-19, nie miał bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną w ciągu ostatnich 7 dni, nie przebywa na kwarantannie oraz pod nadzorem epidemicznym, nie ma objawów mogących wskazywać na zakażenie takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, duszności, bóle głowy, mięśni itp.

 

§ 14

Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy.

 

§ 15

Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wejść/wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

 

§ 16

Uczestnik Imprezy w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Imprezy obowiązany jest:

a) natychmiast powiadomić organizatora i odpowiednie służby,

b) bezwzględnie stosować się do poleceń organizatora,

c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi,

d) unikać wywoływania paniki,

e) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

 

§ 17

Organizator udostępni Widzom nie więcej niż 75% liczby miejsc na widowni. Do podanego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Weryfikacja osób zaszczepionych będzie odbywać się poprzez dobrowolne oświadczenie.

 

§ 18

Punktualne przybycie na miejsce wydarzenia zagwarantuje Uczestnikowi zajęcie wybranego miejsca. Wstęp na Teren Imprezy wynika z ilości dostępnych miejsc siedzących, których liczba jest ograniczona, oraz faktu potwierdzenia zaproszenia przez uczestnika, wstęp jest wolny od opłat jednak organizator w uzasadnionym przypadku przekroczenia limitu miejsc, nie będzie wpuszczał Uczestników na Teren Imprezy.

§ 19

Uczestnik powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości.

 

§ 20

Uczestnicy będą wpuszczani na Teren Imprezy na co najmniej 45 minut przed rozpoczęciem imprezy.

§ 21

Każdej osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć tylko jeden opiekun.

 

§ 22

Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy podczas wieczornego koncertu mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.

 

§ 23

Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur,

sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

 

§ 24

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z działalności statutowej Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane nie są przekazywane do państw trzecich. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. Uczestnik imprezy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Publiczne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego są dokumentowane w postaci fotorelacji lub relacji audio-video. W myśl art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) nie stanowi to rozpowszechniania wizerunku. Zdjęcia i nagrania mogą być publikowane na stronach www Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego lub przekazywane mediom.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

§ 25

Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 

§ 26

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania wizerunku osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej Imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.

Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 30 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

§ 27

Niezależnie od postanowień § 26, Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora lub sponsorów i/lub partnerów Imprezy. Wejście na Teren Imprezy jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu imprezy masowej i Regulaminu terenu imprezy. Organizator lub odpowiednio sponsor/partner może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

§ 28

Regulamin jest obowiązujący od dnia jego ogłoszenia do momentu zakończenia Imprezy. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora w informacjach dotyczących Imprezy, w siedzibie Organizatora, a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na Teren Imprezy: w punktach rejestrujących uczestników.

 

§ 29

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązuje również odrębny regulamin obiektu (Centrum Kulturalno-Artystycznego) – Terenu Imprezy dostępny na stronie internetowej:

https://www.dkkozienice.pl/, przed wejściami na Teren Imprezy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.

 

§ 31

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.