Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne - mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • Część plików (dokumentów, plików graficznych i filmów) została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa https://biblioteka-kozienice.net.pl spełnia wymagania w 95,92 %.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Paduch.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (48) 366-25-36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice
 • Adres: ul. Radomska 36, 26-900 Kozienice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: BRAK (TYMCZASOWO)

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego mieści się: ul. Jana Kochanowskiego 22, 26-900 Kozienice.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od ul. Jana Kochanowskiego, drugie od ul. Warszawskiej. Do głównego wejścia prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Wejście od ul. Warszawskiej znajduje się na poziomie gruntu. 
Dla gości przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.
Przy wejściach budynku głównego, jak też i siedzib filii, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Wypożyczalnia znajduje się na wprost wejścia głównego.
W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie usługi biblioteczne i pomieszczenia na parterze - na piętrze znajdują się tylko pomieszczenia administracyjne. Jeśli sprawa tego będzie wymagać - odpowiedni pracownik zejdzie do interesanta. 
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń użytkowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Bibliotece, ani żadnej jej filii, nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku głównym, jak też i filiach, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Biblioteka ani żadna jej filia nie posiadają tłumacza języka migowego.
 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Kontakt z Biblioteką Publiczną Gminy Kozienice możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. korespondencję pisemną na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, ul. Radomska 36
  26-900 Kozienice.